Privacy Statement

Als The Compliance Network beschikking krijgt of heeft over uw persoonsgegevens, dan behandelen wij deze gegevens in overeenstemming met dit Privacystatement. The Compliance Network vindt het beschermen van de persoonsgegevens van haar websitebezoekers, zelfstandig ondernemers en zakelijke relaties van groot belang. Daarom worden persoonsgegevens zorgvuldig behandeld en beveiligd conform de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) hieraan stelt.

Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij kunnen uw persoonsgegevens verzamelen als:

Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor onderstaande doeleinden:

  1. Communicatie. Voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken en uitwisselen van informatie over en ten behoeve van de dienstverlening en overige activiteiten van verantwoordelijke. Informatie kan bijvoorbeeld worden verstrekt en uitgewisseld middels of via een nieuwsbrief, het achterlaten van een reactie op een website, gebruik van sociale media en het persoonlijk account.
  2. Bemiddeling. Voor de beoordeling van de geschiktheid en de beschikbaarheid van kandidaten en zelfstandig ondernemers, voor en/of bemiddeling naar werkaanbod dan wel een opdracht.
  3. In het kader van een overeenkomst met de werkzoekende/ zelfstandige ondernemer. Voor de voorbereiding, totstandkoming, uitvoering en beëindiging van (een) eventuele detacheringsovereenkomst(en) dan wel overeenkomst van opdracht.
  4. In het kader van een overeenkomst met de opdrachtgever. Voor de voorbereiding, totstandkoming, uitvoering en beëindiging van overeenkomsten met opdrachtgevers voor werving, selectie, terbeschikkingstelling en/of inhuur van werkzoekenden en kandidaten en zelfstandig ondernemers.
  5. Personeels- en salarisadministratie. Zover van toepassing.
  6. In het kader van een overeenkomst met een leverancier. Voor de voorbereiding, totstandkoming, uitvoering en beëindiging van de overeenkomst met leveranciers die werkzoekenden, kandidaten en zelfstandig ondernemers werven, selecteren of ter beschikkingstellen aan (via) verantwoordelijke (bij opdrachtgever).
  7. Ontwikkeling. Voor training, opleiding en andere vormen van loopbaanbegeleiding en persoonlijke ontwikkeling.
  8. Management. Om te informeren over het management, het (doen) verzorgen van interne controle, bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole, voor zover noodzakelijk.
  9. Wet- en regelgeving. Voor identificatie, bestrijding van fraude, verzorging van interne controle en bedrijfsveiligheid, aanvragen subsidies en overige wet en regelgeving.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?

The Compliance Network kan onderstaande persoonsgegevens van u verwerken als u werkzoekende, kandidaat, zelfstandig ondernemer en/of zakelijke relatie bent van The Compliance Network. U bent zelf verantwoordelijk dat wij de beschikking hebben over uw juiste en relevante gegevens.


Websitebezoeker

Werkzoekende of kandidaat

Zelfstandig ondernemer

Indien u met of voor The Compliance Network of haar opdrachtgevers werkt/heeft gewerkt, kan The Compliance Network onderstaande gegevens verwerken:

Voor een meer specifiek overzicht van uw persoonsgegevens, kunt u inloggen in uw persoonlijk account of vragen om inzage.


Zakelijke relatie

The Compliance Network verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken doen, zoals medewerkers van opdrachtgevers, leveranciers, verkopers en referenten. We kunnen de volgende persoonsgegevens van zakelijke relaties verwerken:

Met wie kunnen wij uw persoonsgegevens delen?

The Compliance Network kan uw persoonsgegevens doorgeven aan haar opdrachtgevers, leveranciers en onderaannemers die namens The Compliance Network diensten verlenen of opdrachten uitvoeren (bewerkers), overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. Ook verstrekken wij gegevens in gevallen waarin wij daartoe worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis. De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij “Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?”

Hoe lang we gegevens bewaren

The Compliance Network zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn is 48 maanden.

Cookies

The Compliance Network maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google en Google Analytics voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt en om rapporten over het gebruik van onze website aan The Compliance Network te kunnen verstrekken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@thecompliancenetwork.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. The Compliance Network zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

 

Beveiliging

The Compliance Network neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@thecompliancenetwork.nl.

Vragen, opmerkingen of klachten

Hebt u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door The Compliance Network, dan kunt u per e-mail contact opnemen via info@thecompliancenetwork.nl.

Wijzigingen

The Compliance Network kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacybeleid. Het meest actuele Privacybeleid is te allen tijde in te zien op de website van The Compliance Network.

Deze versie is geldig vanaf 1 november 2017.