Algemene Voorwaarden
Coƶperatie The Compliance Network U.A

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten aan de Coöperatie The Compliance Network U.A. (hierna: TCN) en mede bedongen ten behoeve van de bestuurders en voor TCN werkzame personen.
 2. De opdrachten worden geacht uitsluitend aan TCN te zijn gegeven, ook indien het de bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde aan TCN verbonden persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en de werking van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, zijn uitgesloten. Onder “verbonden persoon” wordt begrepen: de voor TCN werkzame personen, risk- en/of compliance officers, de adviseurs, de bestuurders en de leden van TCN.
 3. De uitvoering van een opdracht geschiedt uitsluitend voor en ten behoeve van de opdrachtgever en strekt tot niet meer dan het doel van de opdracht. Tenzij dat door TCN schriftelijk en tevoren is aanvaard, mogen anderen dan opdrachtgever niet op het resultaat van de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden of de uitvoering daarvan afgaan en kunnen zij daaraan geen rechten ontlenen.
 4. TCN zal bij uitvoering van de aan haar verleende opdrachten, bij de uitvoering van de werkzaamheden en bij de selectie van de door haar voor de opdracht in te schakelen personen en derden, de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.
 5. Indien bij of in verband met de uitvoering van een opdracht van een opdrachtgever zich een gebeurtenis (waaronder wordt verstaan een handelen of een nalaten) voordoet, welke tot aansprakelijkheid leidt van TCN, haar bestuurders en/of de aan TCN verbonden personen, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn beperkt tot gevallen van opzet en/of grove nalatigheid en voorts in elk geval tot maximaal het gefactureerde bedrag van de opdracht.
 6. Indien TCN een derde, niet aan haar verbonden persoon, zoals een netwerk partner van TCN, bij de uitvoering van een opdracht inschakelt, dan is TCN niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van tekortkomingen van netwerkpartners van TCN en/of andere door haar ingeschakelde derden. TCN is gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van die netwerk partners of derden namens opdrachtgever te aanvaarden.
 7. Indien TCN in verband met de uitvoering van een opdracht van een opdrachtgever wordt aangesproken door derden, zal de opdrachtgever de in verband daarmee door TCN te maken kosten, de kosten van verweer en rechtsbijstand daaronder begrepen, te betalen boetes en schadevergoeding aan TCN vergoeden, behoudens voor zover TCN aanspraak heeft op vergoeding van deze kosten onder een afgesloten verzekering.
 8. De in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen en vergoedingsrechten gelden ook voor iedere aan TCN verbonden persoon, in het verleden verbonden personen en rechtsopvolgers onder algemene titel van deze personen. Deze personen kunnen zich op deze algemene voorwaarden beroepen. Deze bepaling geldt als derdenbeding.
 9. Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart door verloop van één jaar na de aanvang van de dag, volgend op die waarop u met de schade en met TCN als daarvoor aansprakelijke persoon bekend bent geworden.
 10. TCN is als gevolg van geldende regelgeving (waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) verplicht de identiteit van opdrachtgevers vast te stellen en ongebruikelijke transacties onder omstandigheden bij de autoriteiten te melden. Door TCN een opdracht te geven, bevestigd de opdrachtgever hiermee bekend te zijn en voor zover nodig nu voor alsdan zijn toestemming te geven.
 11. De door TCN te verzenden declaraties hebben een betalingstermijn van 14 dagen, te rekenen vanaf de datum van de declaratie.
 12. Op de rechtsverhouding tussen TCN en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen tussen TCN en een opdrachtgever zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.